Lịch trình

Từ 20.05 – 22.06 triển khai vòng chung khảo KV Phía Nam tại TP.HCM

Từ 28.06 – 18.07 triển khai vòng chung khảo KV Phía Bắc tại Tuần Châu

Từ 22.07 – 04.08 Vòng chung kết toàn quốc tại Cocobay Đà Nẵng